Ready for Desserts? ORDER  NOW!

57. COCONUT JELLY - RAU CÂU DỪA $2.00
58. SILKY VIETNAMESE FLAN - BÁNH FLAN $3.50
59. SWEET THREE COLORS - CHÈ BA MÀU $4.00
60. FRIED BANANA & ICE CREAM - CHUỐI CHIÊN & KEM $5.00
61. VIETNAMESE YOGURT - SỮA CHUA $2.00
62. STICKY RICE MANGO/COCONUT MILK – XÔI XOÀI $5.00
ORDER NOW